Contract de comodat sau cedare drept de folosință autoturism pentru PFA între mine și eu

OK, uite și modelul ăsta de contract – din ciclul “mi-am făcut PFA în România, așa că trebuie să fiu la fel de tâmpit ca autoritățile de control”. A se vedea articolul anterior despre contract de comodat. Mi-am înlocuit datele personale cu unele fictive.

CONTRACT DE

ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ – COMODAT

Încheiat astăzi, 10 iulie 2009

I – PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1) Domnul Viorel Alexandru, domiciliat în Bd. Schizofrenicilor nr. 38, bl. 39, sc. B, ap. 12, Sector 9, București, născut la data de 24 octombrie 1977 în Ploiești, județul Prahova și posesor al cărții de identitate seria BD numărul 263 497, eliberată de Secția 23 la data de 8 septembrie 2001, cod numeric personal 1 77 10 24 293 125, în calitate de comodant, pe de o parte,
și
1.2) Persoana juridică Alexandru P. Viorel PFA, cu sediul în Bd. Schizofrenicilor nr. 38, bl. 39, sc. B, ap. 12, Sector 9, București, cod unic de înregistrare 34 71 1320, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul F44 / 5506 / 05.05.2079, având contul IBAN RO40 MSFT 224S V6B7 7330 2450, deschis la banca Bancorex, în calitate de comodatar, pe de altă parte,

Au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze:

II – OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1) Comodantul dă spre folosință comodatarului autoturismul proprietate personală marca Vermorel tipul Vintage cu numărul de identificare KMHJN81BP9U960854, capacitate cilindrica 1.975 cm3, culoare căcănie, an de fabricație 1906, înscris în circulație sub numărul B-24-XYZ conform cărții de identitate numărul H722722 / 24 443112, eliberată de Direcția Generală de Poliție a municipiului București, autoturism aflat în bună stare de funcționare și care nu este sechestrat sau urmărit.

III – OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1) Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 1. Să predea spre folosință comodatarului autoturismul mai sus menționat;
 2. Să nu înstrăineze autoturismul pe toată durata prezentului contract;
 3. Să solicite comodatarului să se folosească de autoturism ca un bun proprietar, pe toată durata contractului.

3.2) Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 1. Să ceară și să obțină spre folosință autoturismul care face obiectul prezentului contract;
 2. Să folosească autoturismul ca un bun proprietar: să efectueze reparații curente și să nu transmită dreptul de folosință unei terțe persoane;
 3. Să suporte toate cheltuielile pentru buna funcționare a autoturismului;
 4. Să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a autoturismului folosit;
 5. Va suporta toate pagubele și va fi unic responsabil pentru orice daună sau vătămare produsă unui terț;
 6. Să facă toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului să fie respectat pe toată durata contractului;
 7. În momentul expirării contractului, să predea comodantului autoturismul în aceeași stare de folosință ca în momentul preluării și să răspundă de orice degradare adusă acestuia.

IV – DURATA CONTRACTULUI

4.1) Părțile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință pe o perioadă de 7 ani, începând de astăzi, 10 iulie 2009, data semnării contractului.

4.2) Intenția de reziliere a contractului de către una dintre părți va fi comunicată celeilalte părți cu 30 de zile înaintea datei propuse pentru reziliere.

V – ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1) Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

 1. Nu-și execută corespunzător vreuna dintre obligațiile enumerate în prezentul contract;
 2. Cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
 3. Își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract
  sau
  În termen de 20 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin.

5.2) Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract va notifica celeilalte părți respectiva cauză, cu cel puțin 20 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

5.3) Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VI – LITIGII

6.1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

6.2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VII – CLAUZE FINALE

7.1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

7.2) Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

7.3) În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

7.4) Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, astăzi, data semnării lui.

COMODANT

Viorel Alexandru

COMODATAR

Alexandru P. Viorel PFA

Reclame

6 gânduri despre „Contract de comodat sau cedare drept de folosință autoturism pentru PFA între mine și eu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s