Contract de comodat sau închiriere apartament pentru PFA între mine și eu

Abia la câteva luni după ce-am opținut statul de PFA – Persoană Fizică Autorizată – am aflat că-mi trebuie contract de comodat, frate. Că adică io nu-mi pot folosi apartamentul proprietate personală așa, oricum. Ci-mi trebuie contract de închiriere. Cu cine? Cu mine.

Fără acest contract, ei bine, aș putea fi pedepsit pentru nealinierea mea la absurditățile legislației românești sau “foarte sănătoasele” practici ale autorităților de control. Și-așa că, în deplinătatea facultăților mele mintale, am completat un contract, deh. Odată completat, nu mai sunt atât de sigur pe sănătatea mea mintală. Orice psihiatru ar găsi într-un asemenea contract semne de schizofrenie, nu?

Dar, ca să nu supărăm organu’, mă opresc aici. Poate există și alți nefericiți locuitori ai României supuși unor condiții similare, așa c-am zis să le împărtășesc șablonul meu de contract. Poate-i ajută. Că și-așa autoritățile vor să completăm și să tipărim hârtii tâmpite, nu să producem/câștigăm bani ca să plătim taxe. Vedeți că am înlocuit datele personale reale.

CONTRACT DE

CEDARE DREPT DE FOLOSINȚĂ – COMODAT

Încheiat astăzi, 10 iulie 2009

I – PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1) Domnul Viorel Alexandru, domiciliat în Bd. Schizofrenicilor nr. 38, bl. 39, sc. B, ap. 12, Sector 9, București, născut la data de 24 octombrie 1977 în Ploiești, județul Prahova și posesor al cărții de identitate seria BD numărul 263 497, eliberată de Secția 23 la data de 8 septembrie 2001, cod numeric personal 1 77 10 24 293 125, în calitate de comodant, pe de o parte,
 
și
 
1.2) Persoana juridică Alexandru P. Viorel PFA, cu sediul în Bd. Schizofrenicilor nr. 38, bl. 39, sc. B, ap. 12, Sector 9, București, cod unic de înregistrare 34 71 1320, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul F44 / 5506 / 05.05.2079, având contul IBAN RO40 MSFT 224S V6B7 7330 2450, deschis la banca Bancorex, în calitate de comodatar, pe de altă parte,

Au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze:

II – OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1) Comodantul permite comodatarului să-și desfășoare activitatea comercială de dezvoltare software și realizare documentații în apartamentul proprietate personală situat în Bd. Schizofrenicilor nr. 38, bl. 39, sc. B, ap. 12, Sector 9, București, aflat în bună stare și care nu este sechestrat sau urmărit.

III – OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1) Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 1. Să permită comodatarului folosirea unei părți din spațiul locativ în vederea desfășurării activității;
 2. Să nu înstrăineze apartamentul pe toată durata prezentului contract;
 3. Să solicite comodatarului să se folosească de apartament ca un bun proprietar, pe toată durata contractului.

3.2) Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 1. Să ceară și să obțină spre folosință apartamentul sau spațiul care face obiectul prezentului contract;
 2. Să folosească apartamentul ca un bun proprietar: să efectueze reparații curente, să nu transmită dreptul de folosință unei terțe persoane, să mențină bune relații cu vecinii;
 3. Să suporte cotă-parte din cheltuielile asociate utilizării apartamentului: plata utilităților, impozite, menținerea curățeniei etc;
 4. Să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a spațiului utilizat;
 5. Va suporta toate pagubele și va fi unic responsabil pentru orice daună produsă unui terț;
 6. Să facă toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului să fie respectat pe toată durata contractului;
 7. Să limiteze la strictul necesar accesul persoanelor străine – activitatea desfășurată nu presupune necesitatea prezenței clienților sau partenerilor;
 8. În momentul expirării contractului, să predea comodantului apartamentul în aceeași stare de folosință ca în momentul preluării și să răspundă de orice degradare adusă acestuia.

IV – DURATA CONTRACTULUI

4.1) Părțile au convenit să încheie prezentul contract de cedare a dreptului de folosință pe o perioadă de 7 ani, începând de astăzi, 10 iulie 2009, data semnării contractului.

4.2) Intenția de reziliere a contractului de către una dintre părți va fi comunicată celeilalte părți cu 60 de zile înaintea datei propuse pentru reziliere.

V – ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1) Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

 1. Nu-și execută corespunzător vreuna dintre obligațiile enumerate în prezentul contract;
 2. Cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
 3. Își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract
  sau
  În termen de 20 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin.

5.2) Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract va notifica celeilalte părți respectiva cauză, cu cel puțin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

5.3) Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VI – LITIGII

6.1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

6.2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VII – CLAUZE FINALE

7.1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

7.2) Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

7.3) În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

7.4) Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, astăzi, data semnării lui.

COMODANT

Viorel Alexandru

COMODATAR

Alexandru P. Viorel PFA

Atenție mare că vă trebuie un contract similar pentru orice alt bun pe care-l folosești în activitatea de PFA. Bunăoară, ai avea nevoie de unul similar pentru autoturism – au mai am nevoie de al meu din când în când pentru deplasare la client sau training-uri.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s